072 3864 215

 

1. Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Phương Nam

Thông tin

Tên Doanh Nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Phương Nam

Số GCN: 001/GCN-NTT

Địa chỉ: Ấp Long Thạnh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Điện thoại: 0905160888

 

2. Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Phú

Thông tin

Tên Doanh Nghiệp: Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Phú

Số GCN: 002/GCN-NTT

Địa chỉ: Ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Điện thoại: 0985539500

 

3. Hợp tác xã Nông nghiệp Long Thuận

Thông tin

Tên Doanh Nghiệp: Hợp tác xã Nông nghiệp Long Thuận

Số GCN: 003/GCN-NTT

Địa chỉ: Ấp 4, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Điện thoại: 0818331500© 2022 Nếp Thủ Thừa Long An.